ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය
ගාලු මුවදොර, කොළඹ 1, ශ්‍රී ලංකාව.
ගැටලුව >>>
පෙත්සම >>>

දුක්ගැනවිලි / ගැටලු කළමනාකරණය
ඔබගේ පැමිණිලි, යෝජනා, අදහස් හා දුක්ගැනවිලි/ගැටලු ජනාධිපති වෙත සෘජුව ඉදිරිපත් කළ හැකිය. ඔබගේ ප්‍රතිචාරයන් අප අගය කරනවා.
103743
දුක්ගැනවිලි / ගැටලු
35050
නිමවූ
49093
සොයා බලමින් පවතී / විසඳමින් පවතී
18832
විසඳීමට තිබෙනවා
අමතන්න