ஜனாதிபதி செயலகம் காலி
முகத்திடல்,கொழும்பு- 01, இலங்கை.
Grievance >>>
Petition >>>

மனக்குறை முகாமைத்துவம்
You can submit any complaints, suggestions, ideas and grievances directly to the president. We value your feedback.
103743
மனக்குறைகள்
35050
Closed
49093
InProgress
18832
Pending
தொடர்புகள்