පරිසර දූෂනයේ එක් අංගයක් වන්නේ ශබ්ද දූෂනයයි. ලංකාවේ දැනට අගනා රෙගුලාසිද පනවා ඇත (National Environmental (Noise Control) Regulations No.1 1996 යන ගැසට් පත්‍රය ප්‍රකාරව). එහෙත් මෙම රෙගුලාසි ගැන සාතිශය බහුතරය නොදැනුවත් පමණක් නොව, අධික ඝෝෂා/ශබ්ද මඟින් නිරන්තර හිරිහැරවලට ලක් වේ. හතු පිපෙන්නා සේ හැමතැනම උත්සව ශාලා ආදියෙන්ද, පාන්දර හා හවසට නගර ගම් සිසාරා යන විවිධ වානිජ වෙළඳ ප්‍රචාර (චූන්පාන්ද ඇතුලුව), රාත්‍රී මුලුල්ලේ පවත්වන සංගීත සංදර්ශන, ආදි නොයෙක් ක්‍රියාකාරකම් නිසා අත දරුවාගේ සිට වැඩිහිටියා දක්වා නිරන්තර ශබ්ද දූෂනයට ලක් වී මානව ඵලදායිතාව අඩු වේ. ඉහත ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් රෙගුලාසි ජනයා අතර දැනුවත් කිරීම (අවශ්‍ය නම් රූපවාහින දැන්වීම්ද යොදා ගෙන) හා එම රෙගුලාසි දැඩිව බලාත්මක කිරීම අවශ්‍යයෙන්ම කළ යුතුය. ඒ සඳහා පරිසර විෂයද මෙහෙයවන විධායක ජනපතිට ඉදිරිපත් කෙරෙන මහජන පෙත්සමකි මෙය.

 

By - Sumith Wanni arachchige

05/Dec/2018

14 Signed

2,500